Tabulka_1BOJOVA_SESTAVA_STRELECKUCH_DIVIZI_V_OBRANE_U_MOSKVY_V_LISTOPADU_1941.jpg