7__Ucleneni_bojove_sestavy_135__strelckeho_sboru__v_obrane_u_jezera_Balaton_v_breznu_1945.jpg