V_jeskyni_Taurida_na_Krymu2C_byla_loni_nalezena_stehenni_kost_obriho_neletaveho_ptaka_pojmenovaneho_Pachystruthio_dmanisensis__Ten_zil_v_obdobi_pleistocenu_pred_temer_dvema_miliony_let__Meril_zhruba_42C5_metru_a_vazil_okolo_450.jpeg