Junkers Jumo 004

Moderátor: Hans S.

Odpovědět
Uživatelský avatar
Eda
vojín
vojín
Příspěvky: 16
Registrován: 25/3/2010, 20:59
Bydliště: Světlá
Kontaktovat uživatele:

Junkers Jumo 004

Příspěvek od Eda »

Následující text je mým překladem originálního německého dokumentu „Neuerungen Nr.1, Jumo-Sondertriebwerk“ k proudovému motoru Jumo 004 B-1 z roku 1944 s původními obrázky (kromě prvního).
Tento v originále psacím strojem psaný materiál obsahuje v úvodu krátký popis fyzikálního principu tohoto pohonu, dále popis jednotlivých částí motoru, oběhů paliva a maziva, jeho regulace, startování a v krátkosti i některé provozní údaje.
Níže uvedený dobový text ukazuje na tehdejší vynikající úroveň německých konstruktérů a vědců, kteří dokázali i v obtížných podmínkách relativně úspěšně řešit úskalí v té době zcela nového druhu pohonu pro letouny. Bohužel však byly tyto průkopnické technické prostředky použity na straně agresora v nejstrašnějším konfliktu lidských dějin.


[align=center]Říšský ministr letectví; Ozn.spisu – kniha č.6621/44 (Gen.TT/FW-Ref.C)
Frankfurt/ O. 13.9.1944; Tel.3661 Kl.228
___________________
T a j n é !

Pro osobní informaci.

Popis pro technická pracoviště
=================================

Jumo – zvláštní pohon.
109.004 B-1

Úvod.

Vždy je potřeba, stavět letecký motor s vysokým výkonem a malou hmotností, který uděluje letounu vysokou letovou rychlost.

Tento požadavek může být s nyní používanými spalovacími motory s vrtulí oprávněný jen z části, neboť je dosažení vysokého výkonu při nízké hmotnosti pohonu z čistě praktického hlediska položeno na samých hranicích, a za druhé protože nemůže být dosažena vysoká rychlost letu díky vždy horší účinnosti vrtule při zvyšující se rychlosti letu.

Závislost účinnosti na rychlosti letu je patrný z obr. 1. Jelikož je obvyklé uvádět místo rychlosti letu rychlostní poměr : rychlost letu / obvodová rychlost vrtule
v ose X, bylo také zde použito toto znázornění.

Obrázek
Obr.1 Průběh účinnosti

Je vidět, že při nižších, rychlostech letu je účinnost špatná. Účinnost se pak s větší strmostí zvyšuje a zůstává pak téměř neměnná v oblasti, která odpovídá v současné době obvyklým rychlostem letu. Tento průběh křivky je dosahován především použitím stavitelné vrtule. Se zvyšující se rychlostí letu pak přichází již zmiňované snížení účinnosti, takže s daným výkonem motoru nemůže být jistá hranice rychlosti letu překročena.

Abychom se s touto okolností vypořádali, byly ve více tuzemských i zahraničních firmách vyvíjeny motory bez vrtule na reaktivním principu, tzn. že hnací silou letounu +) je reaktivní síla, kdy se motorem urychluje směrem dozadu hmota vzduchu. Tato reaktivní síla je daná součinem hmoty urychlovaného vzduchu a její rychlosti. Zásadní rozdíl mezi oběma druhy pohonu spočívá v tom, že u vrtulového pohonu se urychluje poměrně velká masa vzduchu s malou rychlostí a u proudového motoru je to jen z trysky vytékající menší množství vzduchu s rychlostí vysokou.

Princip práce popisovaného proudového motoru firmy Junkers je následující:

Prostřednictvím kompresoru stlačovaný vzduch vstupuje zčásti do pevně ukotvené spalovací komory, kde se prostřednictvím spalování vstřikovaného paliva zvyšuje jeho teplota a objem. Hořením vznikající plyny pak proudí přes jednostupňovou plynovou turbínu, která slouží k pohonu kompresoru. Ještě zbylý tlakový spád spalin je spotřebováván v navazující trysce přeměnou na rychlost. Zbylý stlačený vzduch od kompresoru je použit na chlazení.

Konstrukce motoru

1. Kompresor s přední skříní

Stlačení vzduchu, nutné pro vznik tahu, se děje dle obr. 2. v axiálním kompresoru 5. Ten se skládá z osmi oběžných kol 21 z lehkých kovů s profilovanými lopatkami, jež běží ve dvou valivých ložiscích. Přední uložení kompresoru 19 je vytvořeno jako trojité kuličkové ložisko a je umístěno v kulovém vrchlíku čelního tělesa 3.


Zadní ložisko 23 je jednořadé radiální válečkové ložisko, uložené v předním tělese turbíny. Spojení kotoučového rotoru s hřídelí kompresoru se uskutečňuje prostřednictvím unašeče na posledním disku kompresoru. Devítivěncové rozváděcí zařízení je z lopatek, které jsou až do 4. stupně z lehkého kovu a pak pokračují lopatky z oceli. Rozváděcí věnce jsou provedeny jako dělené se sešroubovaným spodním a horním dílem. Pod 30° oproti horizontále dělený plášť je z lehkého kovu. Ve spodní části probíhají 3 mazací kanály pro mazání zadního ložiska kompresoru a také ložisek turbíny. Oba díly nesou nálitky pro připojení zařízení, jako jsou táhla a trubková vedení a dále otvory odběru tlakového vzduchu pro regulaci motoru. Po 4.stupni je kruhovou drážkou v tělese odebírán chladící vzduch pro nosný plášť 9, trysku 12 a posuvnou jehlu 35.

Obrázek
Obr.2 Boční pohled a řez

Na kompresoru je zepředu (z bočního pohledu) našroubována přední skříň 3 z lehkého kovu. V něm je přední ložisko kompresoru 19 a převodovka pro pohon pomocných zařízení 16, což jsou kuželová kola pro pohon čerpadla maziva, dalších zařízení na horním nosiči a snímače otáček na levé straně. Spojení převodovky pro pohon pomocných zřízení s rotorem kompresoru se uskutečňuje přes hřídel s Hirtovým ozubení. S přední stranou tělesa je spojen pomocí příruby startér Riedel 14, který při startování přes zubovou spojku převodovky tento proudový motor roztáčí. Kromě toho je na čelní straně uchycená nádoba na mazivo. Na nejhlubším místě tělesa jsou filtry maziva 18. Na horní straně je nosič pomocných zařízení 4 s regulátorem otáček 20, vstřikovacím čerpadlem 15, zařízením na odvzdušňování oleje, generátor a snímač otáček. Vnitřní a vnější díl přední skříně motoru je spojen čtyřmi radiálně umístěnými dutými žebry.

2. Spalovací komory

Jak je vidět na obr.2, stlačený vzduch vstupuje do šesti spalovací komor 27, jež jsou upevněny na tělese turbíny. Ty spotřebovávají asi 40% objemu vzduchu ke spalování a zbylých 60% vzduchu slouží ke chlazení. Spalovací komora se skládá z komory 24, vložky spalovací komory 25, směšovače 26 a vnějšího pláště. Všechny tyto díly jsou vyrobeny z ocelového plechu. Směšovač a vložka mají na sobě ještě nanesenou vrstvu hliníku jako tepelnou ochranu. V komoře, která nese k dobrému províření vstupujícího vzduchu na své přední straně plech šroubovitého tvaru, se uskutečňuje vlastní spalovací proces. Palivo je vstřikováno přes každou ze vstřikovacích trysek 28 v každé z komor a směs je při startování zapálena svíčkami, které jsou v každé druhé komoře. Směs je ve zbylých třech komorách zapálena přes spojovací trubky mezi jednotlivými komorami, jež umožní přeskočení plamene. Zplodiny hoření proudí pak přes směšovač a mísí se za vložkou spalovací komory ve sběrači 29 opět s chladícím vzduchem. Sběrač, který je tvořen vnějším a vnitřním kroužkem je sešroubován se spalovacími komorami. Sběrač je také vyroben z ocelového plechu s hliníkovým povlakem. Všech 6 komor je obklopeno z vnějšku vzduchem chlazeným pláštěm z ocelového plechu, který má 6 otvorů pro údržbu trysky a zapalovacích svíček a kromě toho nese ještě 3 závěsné body motoru.

3. Plynová turbína

Jak lze vidět z obr.2, proudí zplodiny hoření k jednostupňové turbíně, která zajišťuje nutný pohon kompresoru. Skládá se z rozváděcího věnce 30, který je nasazen na nosném plášti a s ním sešroubován, a oběžného kola turbíny 31, jež je přes dutou hřídel s Hirtovým ozubením přímo spojeno s rotorem kompresoru. Rozváděcí lopatky jsou pro dobré chlazení vytvořeny jako duté. Potřebný chladící vzduch pro tyto lopatky je stejně tak jako pro rotor odebírán za kompresorem a v pěti vývrtech pláště turbíny přiváděn ke chlazeným místům. Plášť turbíny, který je přírubou uchycen na plášti kompresoru nese kromě zadního ložiska kompresoru také obě ložiska turbíny. Přední ložisko 32 je kuličkové, zadní je válečkové radiální 33. Mezi oběma ložisky rotující distanční pouzdro nese pohonné kolo pro zadní odsávací čerpadlo. To je zastavěno v tělese zadního turbínového ložiska. Na turbínovém plášti jsou zbývající dva závěsné body motoru 10.

4. Výstupní tryska

Zbylé proudění plynů, vystupujících z oběžného kola turbíny, je dle obr.2 využito expanzí v připojené trysce až na protitlak na průřezu ústí trysky. Unikáním proměnnou tryskou (která již byla zmíněna na začátku) vzniká urychlení plynu, které je nutné pro vytvoření hnací síly motoru. Změnou polohy jehly 35 v axiálním směru se může průřez otvoru zvětšovat popř. zmenšovat a tím může být dodatečně měněna rychlost vystupujícího proudu a tím i tah. Toto přestavování je prováděno olejovým motorem 6. Jeho otáčivý pohyb je přenášen na hřídel 11, převodovku 34 a pastorek jehly.

Pláštěm trysky mezi jeho dvojitými stěnami proudí část chladícího vzduchu, který je odebírán ze čtvrtého stupně kompresoru. Druhá část odebíraného vzduchu je přiváděna přes 6 dutých žeber trysky. Všechny součásti posuvné trysky jsou vyrobeny z ocelového plechu s hliníkovou vrstvou.

Na plechové přepážce, upevněné na vrchním dílu tělesa kompresoru, jsou: palivový filtr 22, uložení táhla 8 regulátoru otáček a olejového motoru, 14-pólová hlavní zástrčka a 4-pólová zástrčka generátoru. Dále se zde nachází připojení hydraulického oleje, vzduchového napojení kabiny a připojení přístrojů pro měření tlaků maziva, provozního paliva, startovacího paliva, tlaku vzduchu před a za kompresorem a tlaku ve výstupní trysce.

5. Oběh maziva.

K popsání oběhu maziva slouží obr.3. Mazivo je čerpadly 2 nasáváno z nádrže 1 a je tlačeno přes dvojitý filtr 3 do dvou potrubí. Od spodních pomocných čerpadel teče část oleje přes vrtání v předním tělese k mazacím místům v převodovce pomocných pohonů 4, část se dostává dál k zařízením na nosiči 5, přes vývrty v něm a také připojenými potrubími pak k ložisku kompresoru 6, k tlakovému čerpadlu 8 a regulátoru otáček. Mazivo je z předního ložiska, tlakového čerpadla, pohonu 4 a od pomocných zařízení zpět sbíráno v přední jímce. Ta je vytvořena v předním dutém žebru čelního prstence. Horní čerpadlo zásobuje přes těleso kompresoru a turbíny vyvrtanými otvory zadní ložisko kompresoru 10 a přední ložisko turbíny 14. Aby se zajistilo stejnoměrné rozdělení maziva, je ve vývrtu zadního ložiska kompresoru vestavěné škrcení. Část oleje stříká z trysky 11 na dutou hřídel 12 spojující kompresor s turbínou a dostává se dvěma otvory k Hirtovu ozubení. Mazivo ze zadního ložiska kompresoru a část z předního ložiska turbíny se sbírá v zadní jímce turbínového tělesa. To je pak vráceno zpětným vedením v turbínovém i kompresorovém tělese do přední jímky. Před předním turbínovým ložiskem 14 je mazivo odebíráno a přes ocelovou hubici, která leží mezi oběma ložisky, je přiváděno k zadnímu ložisku turbíny 15 pro jeho mazání a chlazení.

V přední jímce nashromážděný olej je předním odsávacím čerpadlem 18 odsáváno a spojuje se se zpětným olejem od obou zadních čerpadel. Sesbíraný olej se dostává trubkami přes odvzdušňovač 20 do nádoby maziva. Vzduchu zbavené mazivo i vzduch tečou tedy trubkami zpět do nádrže. Mazivo je tak spojeno s vnějším prostředím pomocí odvzdušňovací trubky.

Obrázek
Obr.3 Oběh maziva.

Mazivo, tekoucí od nosiče pomocných zařízení přes potrubí k čerpadlu regulátoru otáček, je použito ke chlazení regulátoru 8 a olejového motoru 9. Zpětný olej teče přes regulátor otáček do vedení odvzdušněného maziva. Nosič pomocných zařízení má ještě připojení pro měřič tlaku maziva 7.

Oběh maziva lze vidět také na obr.4.

Rozvod paliva

K popisu oběhu paliva je s pomocí obr.4 nutné sledovat 3 fáze startování:

1. Během protáčení motoru pomocí startéru Riedel 3 dostává tento dvouválcový dvoutaktní motor přes magnetický ventil dodávané palivo. Toto palivo je odebíráno z nádrže 1. Ta je v provedení pro letoun Arado oddělená o objemu 1,5 litru, umístěná vlevo na čelním prstenci. U Messerschmittu 262 je umístěna naopak v horní části prstencové nádrže a má obsah 3 l. Odtud teče dvěma trubkovými a hadicovými vedeními, jež vedou přes postranní otvory v čelním prstenci ke startéru Riedel a přes filtr 2 ke karburátoru motoru.

Obrázek
Obr.4 Schéma rozvodů

2. Při asi 1000 ot/min je zapnuto elektrické čerpadlo startovacího paliva tryskového motoru, které je upevněno vpravo na plášti kompresoru. Odebírá palivo z prstencové nádrže 4 o obsahu 15 l. Tato nádobka je umístěna před nádobou maziva v čelním krytu. Palivo teče přes filtr 5 k dvojitému ventilu 13 a odtud do kruhového vedení, z něhož pak odbočuje trubkami k šesti vstřikovacím tryskám 16 ve spalovacích komorách.
3. V otáčkách kolem 3000 ot/min už může být el.čerpadlo startovacího paliva vypnuto. Další provoz se nyní uskutečňuje za pomoci provozního paliva. To je odebíráno el.čerpadlem z nádrže 20 a tlačeno přes palivový kohout 26 a hlavní palivový filtr 21 ke vstřikovacímu čerpadlu 22 (zubové čerpadlo Barmag). Od čerpadla teče palivo k regulátoru otáček 23, který propouští k dvojitému ventilu určité množství paliva, jež odpovídá danému provoznímu stavu. Odtud teče palivo opět do kruhového vedení a dále ke vstřikovacím tryskám 16. Nadbytečně dodávané palivo se dostává od regulátoru otáček odpadním potrubím vstřikovacího čerpadla zpět.

Rozvod vzduchu

Z celkového množství vzduchu je asi 2-3 % odebíráno od 4.stupně kompresoru a vedeno dvojitým pláštěm kompresoru a turbíny. V navazující stavitelné výstupní trysce s dvojitou stěnou přitéká chladící vzduch z menší části přímo do proudu spalin, z větší části přes 6 žeber v trysce s dvojitou stěnou do duté jehly a dále vede opět do proudu výfukových zplodin.

Chlazení spalovacích komor je zajišťováno tak, že větší část vzduchu od kompresoru proudí kolem hrdel přes vložky spalovacích komor a se spalinami se opět mísí za spalovací komorou ve směšovači.

Chladící vzduch pro duté rozváděcí lopatky turbíny je odebírán před spalovacími komorami kruhovým vybráním a je veden třemi podélnými vývrty v plášti turbíny. Na konci procesu chlazení vystupuje pak proud vzduchu před oběžné kolo. Pro chlazení oběžného kola je vzduch odebírán za 8 stupněm kompresoru a je k němu přiváděn tělesem turbíny ve dvou podélných otvorech.

Regulace motoru

Regulace motoru je odvislá od jeho otáček. Uskutečňuje se tak, že jsou otáčky, zvolené ovládací pákou přípusti, vždy konstantně drženy nezávisle na letových podmínkách. Toho se dosahuje regulátorem otáček, který přiděluje motoru právě potřebné množství paliva. Jak se mění toto množství, tak se současně mění teplota před turbínou, a sice většímu vstřikovanému množství odpovídá paliva větší teplota. Jelikož ale tato určitá hodnota nesmí být z pevnostních důvodů překročena, musí existovat kromě regulace otáček ještě regulace teploty.

Regulace teploty se děje za pomoci stavitelné jehly trysky ve spojení s regulátorem otáček. Teplota před turbínou nabývá při dvou provozních stavech vysokých hodnot, a to při startování a při plném výkonu. V prvním případě proto, že průchod vzduchu přes motor v poměru ke vstřikovanému množství paliva je ještě velmi malý, ve druhém případě dosahuje množství paliva svého maxima. Jehla trysky je proto při startování ve vnitřní poloze (největší otevření výstupní trysky). Tímto je snížen tlak v trysce, tlakový spád v turbíně je větší a rotor turbíny může běžet rychleji. Regulátor otáček ale přiřazuje ve stejném okamžiku motoru menší množství paliva, aby teplota před turbínou poklesla. Při otáčkách za plného zatížení je jehla trysky k dosažení většího tahu zcela vyjetá (nejmenší průřez výstupní trysky). Tím je naopak tlak menší a rotor turbíny může běžet pomaleji. Tomu je zabráněno vstřikováním většího množství paliva. Proto musí být nejkrajnější poloha jehly vybrána tak, aby vstřikováním většího množství paliva dosažená vyšší teplota před turbínou nenabývala nepřípustně vysokých hodnot.

Během zvyšování výkonu motoru není nebezpečí překročení nejvyšší dovolené teploty tak velké, protože je vstřikováno množství paliva menší než při plném výkonu.

Se změnou tlaku v trysce, což se děje přestavováním jehly trysky, se mění také rychlost plynů proudícího z trysky a tím i tah. Protože se tah mění také se změnou náporového tlaku při různých rychlostech letu a také se změnou letové výšky, je prováděno ještě dodatečné nastavování jehly barometrickou dózou.

Dále je popsán pro regulaci nutný regulátor otáček a olejový motor.

1. Regulátor otáček

Regulátor otáček má za úkol držet v rozmezí 6000-8700 (max.otáčky) ot/min pákou přípusti zvolené otáčky motoru konstantbí při všech letových situacích. Pod 6000 ot/min, uskutečňuje regulaci motoru (i množství pracovního oleje olejového motoru) bezpečnostní řídící píst a uzavírací šoupátko, které je spřaženo s pákou přípusti. Všechny zbylé funkce jsou zřejmé z následujícího popisu:
Regulátor je umístěn vpravo na nosiči pomocných zařízení. Skládá se dle obr.5 z řídícího pístu s odstředivým závažím a voliče otáček, zpětné jehly a pístu zpětné vazby, bezpečnostního pístu a uzavíracího šoupátka. V regulátoru otáček je zastavěno zubové čerpadlo, které je regulováno přepouštěcím ventilem, a dodává pracovní olej o tlaku 22 atm pro olejový motor a zároveň na 10 atm seškrcený olej pro regulátor. Zubové čerpadlo už není na obr.5 vidět. To je umístěno na ose řídícího pístu nad odstředivým závažím.

V axiálním směru posuvný řídící píst je poháněn olejovým čerpadlem přes unašeč a je držen na jedné straně odstředivým závažím a na straně druhé pružinou regulátoru v ustálené poloze. Při otáčkách motoru kolem 9000 ot/min činí otáčky rozváděcího šoupátka 5500 ot/min. Rozsah jeho regulace (od 6000 do 8700 ot/min) je ohraničen dorazy odstředivého závaží. Výběr otáček v této oblasti se uskutečňuje předpětím pružiny regulátoru pomocí voliče otáček, který je spojen s obslužným táhlem motoru. Volnoběžné i maximální otáčky jsou seřiditelné zarážkami v tělese. Při posuvu pístu v axiálním směru je kanály 2 a 3 umožněn přívod tlakového oleje do prostoru a nebo c a tím přestavení jehly zpětného toku odpovídajíc novému provoznímu stavu. Zpětný olej může odtékat přes vedení 4. Díky kuželovému tvaru zpětné jehly může být potrubím 12 měněno odtékající množství paliva. Důsledkem toho je změna vstřikovaného množství a vstřikovacího tlaku v přívodním vedení ke vstřikovacím tryskám. Zpětná jehla není stavitelná tlakovým olejem nebo tlakem paliva, tlačí ji pružina vždy na polohu plného výkonu.

Změnou polohy zpětné jehly je uveden v činnost píst zpětné vazby, jelikož oba písty v tomto okamžiku představují díky olejovému polštáři b jeden celek. Zpětná vazba, zabraňující přeregulování regulátoru, je provedená poddajně, aby nebyl při změně polohy jehly ovlivněn řídící píst. Zpětná vazba je tvořena pístem zpětné vazby, pákou a šoupátkem. Pružina pod tímto šoupátkem udržuje celý systém funkční. Píst zpětné vazby pohybuje při regulaci přes páku šoupátkem za řídícím pístem a zamezuje tak dalšímu úniku oleje k jehle zpětného toku kanály 2 a 3.

Během tohoto pohybu odtéká přes přerušovací klapku v řídícím pístu olej buď do nebo z olejového polštáře b. Z obr.3 je patrné, že při pohybu pístu zpětné vazby ve směru 1 (stoupání pístu) může olej odtékat z olejového polštáře b přes vedení 5, přerušovací klapku a vedení 6 k olejové jímce regulátoru. Při pohybu ve směru 2 (pokles pístu) naopak teče přes vedení 1, přerušovací klapku a vedení 5 k olejovému polštáři b a doplňuje ho.

Následkem je, že v prvním případě, dokud ještě olej může téci vedením do prostoru c, se zpětná jehla pohybuje pomaleji dále nahoru. Ve druhém případě, dokud olej působí vedením 2 a prostorem a na zpětný píst, je zpětná jehla tlačena pomalu dolů současným doplňováním olejového polštáře b. Tímto je vždy dosaženo pomalé regulace na nově vstřikované množství paliva, o což se musí snažit také pilot pomalou změnou otáček motoru. Bez tohoto tlumícího zařízení by zpětná jehla při regulaci na vyšší otáčky přidělila trysce náhle příliš velké množství paliva a motor by byl pak ohrožen přehříváním. Vyprázdněním, popřípadě doplněním olejového polštáře b je zpětný píst ovlivněn tak, že přivede posuvný člen zpětné vazby vždy do jeho střední polohy. Příliš velké změně množství paliva při náhlé změně otáček zabraňují dvě zarážky na pístu zpětné vazby.

Obrázek
Obr.5 Regulátor otáček

Uzavírací šoupátko uzavírá (dle obr.5) přítok paliva ke vstřikovacím tryskám při odstavení motoru. Při přechodu ze stop stavu na volnoběh je otevřena nejprve tryska volnoběhu, která určuje spolu s bezpečnostním pístem množství paliva při volnoběhu. Toto se děje až do pozice 7° páky regulátoru otáček. Odtud dále je plynule zvětšován průtočný průřez a vstřikované množství až do 6000 ot/min. Aby v této pozici nemohl vlastní regulátor na jehlu zpětné vazby působit, je přes drážku g v uzavíracím šoupátku spojen olejový polštář přes kanál 7 a 8 s válcovým prostorem c za jehlou zpětné vazby, a tím je jehla držena v rovnovážné poloze.

Přes bezpečnostní píst je motor svázán pod 6000 ot/min s uzavíracím šoupátkem a v případě nouze regulován množstvím pracovního oleje. Současně je jím vstřikovací čerpadlo chráněno před příliš velkým tlakem při uzavírání průtoku paliva uzavíracím šoupátkem. Dle obr.5 je bezpečnostní píst na jedné straně ovlivňován tlakem paliva od uzavíracího šoupátka (prostor e) a na straně druhé tlakem pružiny a tlakem paliva za uzavíracím šoupátkem (vedení 13). Až do rozdílu tlaku paliva 9 atm za a před šoupátkem je píst ve své horní poloze. Když je tento rozdíl tlaku překročen, tak je tlačen bezpečnostní píst dolů (směr 2), palivo vstupuje přes kanál 14 do prostoru zpětného toku d a pohybuje jehlou zpětného toku proti síle pružiny ve směru 1 (nahoru). Zpětný průřez paliva je tímto zvětšen a tlakový rozdíl dosahuje zvýšeným odtokem paliva opět svých normálních hodnot. Olej z prostoru polštáře může odtékat při pohybu zpětné jehly nahoru (směr 1) přes vedení 7 a 9 do olejové jímky. Tlakový rozdíl a tím i vstřikované množství mohou být změnou napětí pružiny v bezpečnostním pístu nastavitelné. Při poklesu zpětné jehly může při normální poloze bezpečnostního pístu odtékat vytlačované množství paliva z prostoru d kanály 14 a 15.

2. Olejový motor.

Olejový motor slouží k nastavení posuvné jehly výstupní trysky v axiálním směru. Nastavování se děje proto, že teplota před turbínou nesmí nabývat příliš vysokých hodnot. Současně je změnou volného průřezu trysky regulována výstupní rychlost proudu spalin a tím i tah.

Činnost olejového motoru se uskutečňuje dle obr.6 jednak nastavitelnou pákou v oblasti otáček 7000-8100 ot/min a také v motoru uloženou barometrickou dózou, která pracuje v závislosti na náporovém tlaku vzduchu. Přes činnost stavitelné páky na olejovém motoru je přestavitelným zařízením, jež se skládá z válečku a vačky, pohybováno řídícím šoupátkem spolu s barometrickou dózou a pláštěm této dózy. Přes kanály 2 a 3 od regulátoru otáček do vedení 1 (s 22 atm) přitékající olej se může dostat k řídícímu pístu a pohybovat s ním i s připojeným pouzdrem. Tímto pohybem (zde je šoupátko zpětné vazby ještě v klidu) umožňuje tlakovému oleji přítok kanály 7 a 8 k olejovému motoru. Současně je pohybem řídícího pístu (protože teď slouží střed rolny jako otočný bod pro páku zpětné vazby) dosaženo zpětné vazby řídícího šoupátka a tím i přerušení přítoku oleje k řídícímu pístu. Olej přitékající k motoru jej pohání a nastavuje přes redukční převodovku stavěcí hřídel, stavěcí převodku a pastorek jehly. Závit ve velkém ozubeném kole redukční převodovky vede šoupátko zpětné vazby řídícího pístu a přerušuje přívod oleje k motoru. Tím přestává jeho pohyb a přestavení jehly je ukončeno.

Obrázek
Obr.6 Olejový motor

Tentýž postup je dosažen také nezávisle na poloze obslužného táhla motoru, a to náporovým tlakem. Ten působí přes vedení 9 a vnitřkem dutého řídícího šoupátka na barometrickou dózu, zatímco ta je zvnějšku ovlivňována přes vedení 10 vnějším tlakem vzduchu. Rozpínáním nebo smršťováním dózy je posouváno řídící šoupátko a je dosahováno výše uvedeného děje. Odběr dynamického tlaku je realizován dle obr.4 před kompresorem, vnější tlak vzduchu je pak odebírán na čelním krytu. V přívodu vzduchu k olejovému motoru jsou zastavěny nádobky na zachytávání oleje 7 a 15, které zamezují úniku oleje z motoru. Rovněž z obr.4 patrný magnetický ventil 14 slouží ke spojení barometrické dózy se vzduchem od 4.stupně kompresoru. Tímto bylo umožněno dodatečné posunutí jehly trysky ve velkých letových výškách při malém náporovém tlaku. Toto zařízení už ale není v současné době do motoru montováno.
Tlakový olej, trvale získávaný od olejového čerpadla regulátoru otáček, se k němu vrací zpět přes škrcení a kanály 5 a 6.

Startování motoru

1. Na zemi.
Páka přípusti je na stop pozici a otáčkoměr přepnutý na spodním měřícím rozsahu (400-3000 ot/min). Pak je startér Riedel nastartován a po jeho naskočení je třeba vyčkat až dosáhnou otáčky tryskového motoru asi 1000 ot/min.
Při těchto otáčkách je zapnuto elektrické čerpadlo startovacího paliva a do spalovacích komor je toto palivo vstřikováno. Současně je sepnuto zapalování. Tímto postupem dosáhne motor (podporovaný startérem Riedel) otáček 2000 ot/min. Nyní teprve smí být vypnut startér Riedel, který dosud běžel společně s rotorem motoru.

Současně je otevřen požární kohout a páka přípusti motoru posouvána pomalu do směru volnoběhu. Přitom je neustále kontrolována tvorba plamenů a teplota spalin. Jestliže jsou obě příliš velké, má být zapalování motoru na krátký čas přerušeno. Při asi 3000 ot/min je startování ukončeno a motor běží sám dál s provozním palivem. Otáčkoměr je přepnut na svůj horní rozsah.

2. Za letu
Během letu nesmí být startérem Riedel startováno. Větrem protáčený motor dostává sepnutím elektrického palivového čerpadla při otáčkách 3000 ot/min palivo, nutné k zahájení spalování. Když stoupnou otáčky asi o 1000 ot/min, je pákou přípusti posouváno z pozice stop pomalu ve směru plného výkonu a tím je přiváděno palivo k motoru.

Zvyšování otáček
Při přidávání plynu vystoupají otáčky až na 8700 ot/min. Pákou přípusti může být pohybováno v rozmezí od 3000 do 7000 ot/min jen velmi pomalu. Od 7000 do 8700 ot/min se může pákou pohybovat již bez omezení. Nejvyšší otáčky jsou 8700+200 ot/min.

Zastavení motoru
Páka přípusti je stáhnuta na volnoběžný chod a pomocné startovací zařízení zapnuto. Pak může být páka přípusti nastavena na pozici stop a požární kohout uzavřen. Čerpadlo startovacího paliva zůstane pár sekund v provozu, aby se trysky i potrubí vypláchlo od zbytků provozního paliva. Tím je zabráněno karbonizaci a umožněn bezproblémový opětovný start.

Provozní údaje
Provozní látky: palivo pro startér Riedel: 20 dílů A3 nebo B4, 1 díl leteckého maziva.
Startovací palivo trysk.motoru: let.benzín nebo start.palivo s 3% let.benzínu.
Provozní palivo: J2, 0,81-0,85 kg/l.
Mazivo: 50% leteckého oleje s 50% hydraulického oleje.

Provozní čísla
Palivo: dodávané množství čerpadlem Barmag 45 l/min při 5300 ot/min, max.tlak paliva 60atm.
Mazivo: množství dodávané jedním čerpadlem je 800 l/hod při 500 ot/min.
Tlak maziva minimálně 1 atm, maximálně 4 atm.
Maximální teplota výstupního oleje 120 °C.
Maximální teplota ve výstupní trysce 640 °C.


Zpracoval:
Hlavní let.inženýr Dr.Weinrich (Gen.TT-FW)

Rozdělovník: jen pro projekt

Za projekt podepsal:
I.A.Hansske

Za správnost:
pod. Herzer, let.ing. d.B.


Více o motoru Jumo 004 snad příště.
Naposledy upravil(a) Eda dne 4/11/2015, 22:18, celkem upraveno 1 x.
lkala
praporčík
praporčík
Příspěvky: 306
Registrován: 26/8/2008, 12:52
Bydliště: Brno

Příspěvek od lkala »

Vynikající, děkuji. Články o proudových motorech na Palbě velmi chybí. Za každé pokračování budu velmi vděčný (a myslím že nejen já).
Obrázek
Uživatelský avatar
El Diablo
Kapitán
Kapitán
Příspěvky: 1861
Registrován: 21/11/2008, 14:11
Bydliště: Xeenemünde
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od El Diablo »

Pěkná práce, jen bych byl pro nahrazení termínu "olejový motor" termínem "hydromotor".
Uživatelský avatar
Hans S.
5. Plukovník
5. Plukovník
Příspěvky: 3765
Registrován: 22/2/2007, 04:34
Bydliště: Gartenzaun
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Hans S. »

Nechápu, kde bereš tolik sil k takhle dlouhému překladu :) Každopádně jsi tím otevřel mnoha lidem cestu k bezbolestnému počtení si v německém manuálu bez nutnosti znalosti Nj :) Danke :)
Uživatelský avatar
sa58
1. Armádní generál
1. Armádní generál
Příspěvky: 3477
Registrován: 4/2/2005, 12:43
Bydliště: Zlínsko
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od sa58 »

Němčina je hrdelní choroba, to nemá nic společného s kultivovaným jazykem, понятно?

Ale obdivuji toho, kdo se vrhne do technické němčiny, kdykoliv se podíván do DE manuálu, tak se osypu...
ObrázekObrázekObrázekObrázek

"Nachystejte květináče, na vánoce sem zpátky!"
Uživatelský avatar
Pátrač
3. Generálmajor
3. Generálmajor
Příspěvky: 7850
Registrován: 14/8/2008, 06:44
Bydliště: Prostějov

Příspěvek od Pátrač »

El Diablo píše:Pěkná práce, jen bych byl pro nahrazení termínu "olejový motor" termínem "hydromotor".
Inu mám za to, že termín hydromotor v době vzniku tohoto manuálu neznali. Jestli ano tak se omlouvám. Pokud pokud mám pravdu tak termín olejový motor ctí dobovou terminologii.

Tento překlad je obdivuhodná práce.
ObrázekObrázek

Pes(ticid) - nejlepší přítel člověka! Nechápete? Nevadí. Hlavní je, že víte že:

JDE O TO, ŽE KDYBY O NĚCO ŠLO, BYLO BY DOBRÉ VĚDĚT, O CO VLASTNĚ JDE.
Uživatelský avatar
El Diablo
Kapitán
Kapitán
Příspěvky: 1861
Registrován: 21/11/2008, 14:11
Bydliště: Xeenemünde
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od El Diablo »

Pak bych byl ochoten akceptovat termín "hydraulický motor", jak je uvedeno ve vojenské technické příručce z roku 1962, nic staršího patrně nemám k dispozici.
Termín "olejový motor" příliš evokuje spalovací motory, benzínový, naftový. Na olejový spalovací motor byl dokonce podán patent: http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/26/26395.pdf

Nechci nikterak snižovat hodnotu překladu, je to pozoruhodná práce, jen chci napomoci k dokonalosti.
Uživatelský avatar
Eda
vojín
vojín
Příspěvky: 16
Registrován: 25/3/2010, 20:59
Bydliště: Světlá
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Eda »

No jasně, jedná se samozřejmě z pohledu současné terminologie o hydromotor.
Ale jelikož v originále bylo toto zařízení pojmenováno jako "Ölmotor", nikoliv "Hydromotor" (což je stejné jak v češtině tak v němčině), tak jsem z důvodu zachování dobového ducha textu použil překlad "olejový motor".
Dnes už je to asi archaismus i v německém jazyce.
Uživatelský avatar
El Diablo
Kapitán
Kapitán
Příspěvky: 1861
Registrován: 21/11/2008, 14:11
Bydliště: Xeenemünde
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od El Diablo »

Tak to potom jo.
Odpovědět

Zpět na „Vybavení letounů“